A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   

01. Programovacie prostredie EdBlocks

EdBlocks je grafický programovací jazyk, ktorý je intuitívny a zábavný. Je preto vhodný pre začiatočníkov a žiakov vo veku 8 až 12 rokov. Programovacie prostredie je prístupné online, nie je potrebné nič sťahovať ani inštalovať.
Onlina aplikáciu je možné používať na PC aj tabletoch. EdBlocks obsahuje viac ako 150 blokov, ktoré sú zoskupené do 5 kategórií, prístupných z hlavnej ponuky. Na pracovnú plochu sa bloky umiestňujú potiahnutím myšou. EdBlocks je možné ihneď spustiť na www.edblocksapp.com.

Ako program skopírujem do robota?

Na skopírovanie programu použijeme dodaný EdComm kábel, ktorý bol pri rozbalení robota vložený v priestore pre batérie. Uistite sa, že hlasitosť počítača alebo tabletu je nastavená na maximum a že sú vypnuté všetky efekty a zvukové vylepšenia, ktoré by mohli zvuk skresliť. Na robotovi stlačte okrúhle tlačidlo jeden krát. Potom myšou kliknite na tlačidlo "program Edison" v pravom hornom rohu aplikácie. Objaví sa nové okno s inštrukciami v anglickom jazyku. V nasledujúcom okne kliknite na "program Edison" a v tom momente bude program skopírovaný do robota. Uistite sa, že pred odpojením kábla ste počuli zvuk úspešného prenosu.

Program som úspešne skopíroval. Ako ho spustím?

Po úspešnom skopírovaní programu, odpojte EdComm kábel. Na robotovi stlačte trojuholníkové tlačidlo (play) jeden krát. Program je spustený.
Pokiaľ je prvý blok vášho programu blok "wait until" - (čakaj dokiaľ), robot Edison bude v režime čakania na udalosť, ktorá posunie program ďaľej.

Pod niektorými blokmi je číslo. Čo znamená?

Bloky s hodnotami, umožňujú tieto hodnoty meniť a kontrolovať tak trvanie príkazu. Bloky so symbolom hodín, umožňujú zadať čas v sekundách, v rozmedzí od 0.01 po 320. Bloky bez symbolu hodín, umožňujú zadať počet opakovaní príkazu, od 0 po 320 v celých číslach.

Ako program uložím?

Program je možné uložiť len po registrácii užívateľa. Môžete sa zaregistrovať kliknutím na ponuku v ľavom hornom rohu a výberom položky "Register". Po registrácii a prihlásení do svojho účtu je možné program uložiť voľbou "Save as" v hlavnej ponuke.

Ako bloky skopírujem a ako ich vymažem?

Pravím tlačidlom myši kliknite na blok a zvoľte "duplicate". Alternatívne je možné bloky kopírovať klávesovou skratkou CTRL+S a vkladať CTRL+V.
Blok je možné vymazať jeho presunutím do koša v pravom dolnom rohu aplikácie alebo pravím tlačidlom myši a výberom "delete block".

Ako mám používať start events?

Blok "Start event" (vykonaj príkazy) umožňuje napísať podprogram, ktorý sa spustí ako odbočka hlavného programu, pričom dôjde k jeho prerušeniu.
Stačí do pracovného priestoru pretiahnuť niektorú z ikoniek start event a na ňu napojiť bloky nového podprogramu. Hlavný program samozrejme nemažeme. Pri skopírovaní do robota Edisona bude prenesený hlavný program aj podprogramy. Pri spustení programu prostredníctvom trojuholníkového tlačidla (play), robot Edison začne vykonávať hlavný program. Pokiaľ dôjde k splneniu podmienok, ktoré spustia podprogram (napríklad tlesknutie), podprogram bude vykonaný. Po jeho ukončení sa Edison vráti do hlavného programu a dokončí ho. Toto sa udeje vždy, keď aktivovaný podprogram.
Ak nie sú k hlavnému programu pripojené žiadne bloky (to znamená, že hlavný program nie je nakódovaný), robot Edison bude čakať, kým nebudú splnené podmienky vykonania podprogramu (napríklad tlesknutie).

Ako mám používať farebné obálky?

Robot Edison dokáže posielať a prijímať správy od iných robotov. Na otestovanie tejto funkcie je potrebné naprogramovať najmenej dvoch robotov a pre každého napísať jeho program. Jeden robot správu odošle ako súčasť svojho programu a druhý robot musí mať v programe blok "wait until" alebo "start event" v rovnakej farbe obálky ako vysielajúci robot. Keď sa program prvého robota dostane ku bloku "send message", robot vyšle správu prostredníctvom infračerveného signálu a aktivuje tak program druhého robota. Viac o tejto funkcii v aktivite 23- Tanečný večierok (Stretnutie s edisonom)

Ako mám používať diaľkové ovládanie TV s EdBlocks?

V programe EdBlocks vytvorte podprogram, ktorý začína niektorým blokom diaľkového ovládania - "remote control start event". Pred spustením programu budete musieť načítať do robota zodpovedajúci čiarový kód ovládača z návodu EdBook 2 - časť: čiarové kódy diaľkového ovládača TV.

Robot nechce prehrať hudbu. Prečo?

Ak používate Edisona, verziu 1.0, budete musieť stiahnuť nový firmware, aby bol robot Edison kompatibilný so zvukovými komponentami programu EdBlocks.

Nie je možné skopírovať program. Prečo?

Uistite sa, že kábel EdComm je správne a pevne zapojený a že hlasitosť počítača alebo tabletu je nastavená na maximum. Ak nie je kábel EdComm správne zapojený, pri prenose dát je počuť zvuk podobný modemovému pripojeniu z minulosti. Nastavené zvukové efekty a vylepšenia počítača tiež niekedy zťažia alebo znemožnia prenos dát. Ďaľším problémom môže byť spomalenie internetového pripojenia pri súčasnom sťahovaní programov viacerými užívateľmi, čo môže spôsobiť zlyhanie kopírovania.

02. Programovacie prostredie EdWare

Toto programovacie prostredie spája jednoduchosť presúvania grafických blokov s možnosťou zadávať textové príkazy. EdWare je pôvodné programovacie prostredie pre robota Edisona a je dostupné aj v slovenskom jazyku.

Jednotlivé bloky majú svoje vlastnosti a tie môže užívateľ meniť podľa potreby. EdWare umožňuje vytvárať a meniť premenné počas behu programu a z edisona tak robí stroj z pamäťou, ktorý ešte zaujímavejšie reaguje na vstupy zo svojich snímačov.
Aplikácia sa nachádza na www.edwareapp.com.

Ako program skopírujem do robota?

Na skopírovanie programu použijeme dodaný EdComm kábel, ktorý bol pri rozbalení robota vložený v priestore pre batérie. Uistite sa, že hlasitosť počítača alebo tabletu je nastavená na maximum a že sú vypnuté všetky efekty a zvukové vylepšenia, ktoré by mohli zvuk skresliť. Na robotovi stlačte okrúhle tlačidlo jeden krát. Potom myšou kliknite na tlačidlo "naprogramovať robota Edisona" v pravom hornom rohu aplikácie. Objaví sa nové okno s inštrukciami v slovenskom jazyku. V nasledujúcom okne kliknite na "naprogramovať robota Edisona" a v tom momente bude program skopírovaný do robota. Uistite sa, že pred odpojením kábla ste počuli zvuk úspešného prenosu.

Program som skopíroval. Ako ho spustím?

Po úspešnom skopírovaní programu, odpojte EdComm kábel. Na robotovi stlačte trojuholníkové tlačidlo (play) jeden krát. Program je spustený. Pokiaľ je prvý blok vášho programu blok "wait until" - (čakaj dokiaľ), robot Edison bude v režime čakania na udalosť, ktorá posunie program ďaľej.

Ikony Read/Data (Načítať/Údaje) sú šedé

Ikony Read načítavajú stav jedného z Edisonových snímačov a uchovávajú ho do premennej, ikony Data spravujú čísla v premenných. Obe sady ikon vyžadujú pre ich fungovanie aspoň jednu premennú a z tohto dôvodu sú šedé, až kým do programu nie je pridaná aspoň jedna premenná.

Ako môj program uložím?

Program je možné uložiť len po registrácii užívateľa. Môžete sa zaregistrovať kliknutím na ponuku v ľavom hornom rohu a výberom položky "Register". Po registrácii a prihlásení do svojho účtu je možné program uložiť voľbou "Save as" v hlavnej ponuke.

Ako vymažem nepotrebný blok?

Nepotrebný blok stači potiahnuť do pracovného priestoru mimo programu. EdWare ho neskôr automaticky vymaže.

Ako mám pracovať s udalosťami?

Blok "Nová udalosť" (vykonaj príkazy) umožňuje napísať podprogram, ktorý sa spustí ako odbočka hlavného programu, pričom dôjde k jeho prerušeniu. Na hornú časť bloku "Nová udalosť" je potrebné pretiahnuť myšou blok "Udalosť", čo okamžite vytvorí novú štruktúru podprogramu s blokmi "Spustiť udalosť" a "Ukončiť udalosť" a blok "Nová udalosť" sa posunie na spodný riadok. Po kliknutí na blok "Spustiť udalosť" môžeme nastaviť vlastnosti podprogramu a do podprogramu môžeme pridať požadované bloky, podobne ako do hlavného programu.
Pri skopírovaní do robota Edisona bude prenesený hlavný program aj podprogramy. Pri spustení programu prostredníctvom trojuholníkového tlačidla (play), robot Edison začne vykonávať hlavný program. Pokiaľ dôjde k splneniu podmienok, ktoré spustia podprogram (napríklad tlesknutie), podprogram bude vykonaný. Po jeho ukončení sa Edison vráti do hlavného programu a dokončí ho. Toto sa udeje vždy, keď aktivovaný podprogram. Ak nie sú k hlavnému programu pripojené žiadne bloky (to znamená, že hlavný program nie je nakódovaný), robot Edison bude čakať, kým nebudú splnené podmienky vykonania podprogramu (napríklad tlesknutie).

Ako mám používať diaľkové ovládanie TV s EdBlocks?

Ak chcete použiť diaľkový ovládač, budete musieť načítať do robota zodpovedajúci čiarový kód ovládača z návodu EdBook 2 - časť: čiarové kódy diaľkového ovládača TV.
Potom je potrebné použiť v programe blok "Diaľkové ovládanie", alebo v blokoch "Čakanie na udalosť" a v blokoch vetvenia programu (Ak, slučky) definovať vlastnosti udalosti - Údaje z diaľkového ovládača.

Po spustení programu Edison nereaguje

Najskôr sa uistite, že robot Edison správne skopíruje program a po ukončení kopírovanie je počuť zvuk úspešného prenosu. Ak bolo kopírovanie uskutočnené správne, pravdepodobne nemal príkaz dostatok času na vykonanie. Aby ste príkazu stanovili dostatok času, umiestnite červený blok na pracovnú plochu, za ním umiestnite blok "Čakať na udalosť". Kliknite na blok "Čakať na udalosť" a špecifikujte čas pred ďaľším vykonaním príkazu. Počas tejto doby sa bude robot Edison pohybovať dopredu.

Edison nesprávne detekuje prekážky

Oba snímače, snímač čiar alebo snímač prekážok, musia byť najprv zapnuté, a to umiestnením príslušného červeného bloku na začiatok programu. Berte prosím na vedomie, že detekciu prekážok nie je možné používať v čase, kedy prebieha odosielanie a prijímanie údajov. Detekciu čiar vždy spúšťajte na bielom povrchu.

Nie je možné skopírovať program. Prečo?

Uistite sa, že kábel EdComm je správne a pevne zapojený a že hlasitosť počítača alebo tabletu je nastavená na maximum. Ak nie je kábel EdComm správne zapojený, pri prenose dát je počuť zvuk podobný modemovému pripojeniu z minulosti. Nastavené zvukové efekty a vylepšenia počítača tiež niekedy zťažia alebo znemožnia prenos dát. Ďaľším problémom môže byť spomalenie internetového pripojenia pri súčasnom sťahovaní programov viacerými užívateľmi, čo môže spôsobiť zlyhanie kopírovania.

03. Programovacie prostredie EdPy

EdPy je textovo orientovaný programovací jazyk pre robota Edisona. Je založený na populárnom počítačovom jazyku Python, ale prispôsobený pre potreby robota, jeho rýchlejšie pochoponie a čitateľnosť. Programátori používajú jazyk Python na vývoj jednoduchých aplikácií aj zložitých obchodných systémov. Facebook, YouTube alebo Pinterest sú len niektoré z príkladov použitia. EdPy robí z textového programovania zábavu a serióznu prácu zároveň a tak posúva využitie robota na vyššiu úroveň.

Aplikácia sa nachádza na adrese: www.edpyapp.com