A. Lutonského 716/11, Liptovský Mikuláš 031 01, SR
0911 803 335   
Buki - Chemické laboratórium - 200 pokusov

Buki - Chemické laboratórium - 200 pokusov

49 €
SKU: 8364
Brand: Buki France
Vypredané! Nie je možné objednať.

Bezpečnosť na prvom mieste!

Jedná sa o experimentálnu súpravu, ktorá obsahuje chemikálie. Nie je to hračka a pre bezpečné dokončenie pokusov je požadované dodržanie správneho postupu, uvedeného v návode, všetkých bezpečnostných doporučení a vyžaduje sa dohľad dospelej osoby. Chemikálie, ktoré sa nachádzajú v tejto experimentálnej súprave sú uvedené na konci tohto textu.

Chémia je úžasná prírodná veda, ktorá sa snaží zistiť, z čoho sa skladá náš svet. My, ľudia, sme samá chemická reakcia. Život je neustála zmena, atómy, z ktorých sa skladá svet, sa v dôsledku chemických väzieb neustále spájajú, rozpadajú a preskupujú. Chémia nie je povinná jazda vzdelávacím systémom, ale svet, kde od úžasu nezavrieš ústa. Táto experimentálna súprava pre mladých vedcov (ale nielen pre nich) ti poskytne hodiny zábavy pri skúmaní podstaty sveta.

Na čo sa môžeš tešiť?

Pokusy 1-5

V chémii je dôležité vedieť, ako správne odčítať merané hodnoty, ako prelievať kvapaliny, používať kvapkadlo, miešať látky rôznych skupenstiev alebo merať teplotu roztokov. Toto všetko sa naučíš v prvých piatich pokusoch.

Pokusy 6-12

Budeš sa zabávať s farbami a urobíš aj pokus na premenu skupenstiev. Zoznámiš sa s javom, ktorý sa nazýva kapilarita a zistíš, že aj kvapaliny vedia prekabátiť príťažlivosť zemskú, veď ako by sa inak dostala voda do listov stromov, ktoré sa neustále naťahujú za slnkom.

Pokusy 13-17

Povrchové napätie a viskozita kvapalín - tieto pojmy možno budú pre tvojich spolužiakov nezapamätateľné poučky, ale pre teba, jednoduchý popis zážitku, ktorý sa ti spája s týmito pokusmi.

Pokusy 18-37

Je teplá voda ľahšia ako studená voda? Aké to má dôsledky? Menia kvapaliny so zmenou skupenstva svoj objem? A čo to vlastne je zmena skupenstva? Ako ju urýchliť? Ako ju spomaliť? Možno sú pre niekoho tieto termíny španielska dedina, ale s týmito javmi sa stretávame každú chvíľu. Mnohé dokonca úzko súvisia s pochodmi nášho tela. Už budeš perfektne rozumieť tomu prečo padá rosa, prečo sa je v zimnom období neustále vlhká pôda alebo prečo ti je zima, keď vyjdeš z bazéna.

Pokusy 38-46

Ako fungujú pracie prášky alebo prostriedky na umývanie riadu? Čo zistil Archimédes? Prečo predmety plávajú a prečo sa vo vode vznášame, akoby sme lietali? A znova to povrchové napätie.

Pokusy 47-53

Urobíš niekoľko pokusov so síranom meďnatým. Prečo je pre nás zaujímavý? V bezvodom stave je to biela kryštalická látka, ktorá prijímaním vody zmodrie. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlo. Budeš prekvapený, kde všade nájdeš vodu.

Pokusy 54-62

Zoznámiš sa s roztokmi, s homogénnymi aj heterogénnymi zmesami. Zistíš, že voda je rozpúšťadlo a pomocou nej namiešaš pravý roztok, koloidný roztok a vyrobíš suspenziu. Napríklad podobnú tej, ktorú si každý deň dopraješ na obed.

Pokusy 63-77

A ideme na emulzie. Že nevieš čo to je? No jednu takú si každé ráno natieraš na voňavý chlebík. Vyskúšaš si chromatografiu a vyrobíš svoj vlastný parfém.

Pokusy 78-82

Vieš čo je to Tindallov efekt? Okrem toho, že si ho mnohokrát videl v prírode, stretneš sa s ním aj pri tvojich pokusoch. Otestuješ, ako sa navzájom správajú kvapalné a pevné látky.

Pokusy 83-89

Kyseliny a zásady, Jing a jang, deň a noc. Ako zmeriaš či je látka kyslá alebo zásaditá? Aké pH má voda. A čo napríklad dažďová voda, vriaca voda, voda z mláky? Ktoré produkty v domácnosti sú zásady a ktoré kyseliny?

Pokusy 90-94

Vieš čo to je lakmus? Ak nie tak sa priprav na farebnú zábavu. Popri tom presne odlíšiš kyseliny od zásad.

Pokusy 95-119

A ideme na chemické reakcie. Najskôr vyskúšame ako spolu reagujú kyseliny a zásady. Vieš ako najlepšie očistiť špinavé mince? Potom vyskúšame zložitejšie reakcie, pri ktorých vznikajú rôzne zrazeniny a na povrchu látok sa tvoria podivuhodné usadeniny. Každopádne stále platí: "Nič sa nestráca, nič sa nevytvára, všetko sa premieňa", Antoine Lavoisier (1743 - 1794) - francúzky chemik, otec zákona zachovania hmotnosti.

Pokusy 113-200

Nasledujúce pokusy už nie sú označené ako odborné, ale slúžia na tvoje pobavenie. Stále sa však týkajú pevných látok, farbív, vajíčok, kyselín aj zásad, roztokov aj pevných látok. Bav sa.

Použité chemikálie

Hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda)

NaHCO3 alebo jedlá sóda alebo sóda bikarbóna je biely prášok so zásaditou chuťou. Používa sa: ako súčasť kypriacich práškov do pečiva; ako šumivé prášky do nápojov. Je to bezpečná látka

Alginát sodný

Alginát sodný je výťažok z morských rias, ktorý je používaný ako zahusťovadlo pri výrobe gélov , jogurtov, zmrzlín atď. Je to bezpečná látka.

Modrý lakmus

Lakmus je vodou riediteľné farbivo extrahované z istých druhov lišajníkov. Používa sa ako acidobázický indikátor (indikátor pH) v chémii. Látka je bezpečná.

Glycerol (15% vody)

Glycerol sa používa o. i. v kozmetických výrobkoch, hlavne ako prísada v hydratačných krémoch a mydlách, ako prísada do zubných pást. V potravinárskom priemysle sa užíva ako prísada pre úpravu nápojov a menej kvalitných vín, ako sladidlo napr. v šľahačkách v bombičkách, ako zmäkčovadlo želé a iných cukroviniek a pod.
Glycerol je slabo jedovatý. V menších dávkach spôsobuje bolesti hlavy, žalúdočné problémy a zvracanie. Vo väčších dávkach môže spôsobiť poškodenie pečene. Najnižšia toxická dávka podaná orálne u človeka činí približne LDLo = 1,5 g/kg živej hmotnosti.

Kyselina citrónová

V potravinárstve sa kyselina citrónová používa ako ochranná a dochucovacia látka, hlavne u nealkoholických nápojov (býva označovaná ako prídavná látka E 330).
Bezpečnostné upozornenia:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí P101 Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P262 Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

Kyselina vínna

Kyselina vínna je biela kryštalická organická kyselina. Nachádza sa v mnohých rastlinách (napríklad v citrusoch) a je jednou z najdôležitejších kyselín nachádzajúcich sa vo víne. Pridáva sa do jedál na dodanie kyslej chuti a používa sa tiež ako antioxidant.
Bezpečnostné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

Agar

Agar prášok je prírodné zahusťovadlo a želírujúci prípravok z morskej riasy. Látka je bezpečná.

Chlorid vápenatý

(CaCl2, v potravinárstve sa označuje ako prídavná látka E509) je biela, jemne kryštalická až práškovitá látka.
Bezpečnostné upozornenia:
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Uhličitan sodný

Používa sa v domácnostiach na zmäkčovanie vody.
Bezpečnostné upozornenia:

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. P264 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Síran meďnatý

V bezvodom stave je to biela kryštalická látka, ktorá prijímaním vody zmodrie. Preto sa používa na dôkaz vody v organických kvapalinách alebo ako sušidlo. Z vodného roztoku kryštalizuje ako pentahydrát (modrá skalica, staršie aj modrý vitriol).
Bezpečnostné upozornenia:
H302 - Škodlivý po požití. H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 - Dráždi kožu. H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Vlasnosti

  • Hmotnosť: 1,7kg
  • Rozmery: 45 x 11 x 32,2 cm

Nie je to tá pravá výzva? Možno toto:

Platby a doprava

DOBIERKA:
Tovar zaplatíte pri jeho prevzatí prepravnej spoločnosti, na výdajnom mieste Zásielkovne alebo na pobočke Pošty.
Za dobierku účtujeme 1€.

BANKOVÝ PREVOD:
Klasický prevod z jedného bankového účtu na druhý.  Inštrukcie k platbe budú uvedené  v potvrdení objednávky, ktoré dostanete v emailovej správe. Toto je najpomalší spôsob uskutočnenia úhrady. Skúste zvážiť úhradu bankovým prevodom cez platobnú bránu GoPay, prevod je okamžitý.

Prostredníctvom tejto platobnej brány môžete zvoliť platbu bankovou kartou, bankovým prevodom alebo bitcoinom. 

Najznámejší a najrozšírenejší platobný systém, ktorý môže využiť každý majiteľ emailovej adresy.  

DOPRAVA:

Najlacnejší spôsob dopravy - 3€. Objednávku si vyzdvihnete na zvolenom výdajnom mieste.

Tovar bude doručený k Vám domov. Za dopravu zaplatíte 5€.

Tovar si vyzdvihnete na pobočke Slovenskej pošty podľa Vašej adresy. Za dopravu zaplatíte 5€.